Algemene Voorwaarden

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt, oftewel QuaMedical BV;

Consument: u, als natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met QuaMedical BV;

Overeenkomst op afstand: hiervan is sprake wanneer de overeenkomst gesloten wordt met communicatiemiddelen op afstand, bijvoorbeeld via internet, mail, telefoon, whatsapp, fax of post. Daarnaast gaat het om een koopovereenkomst of een dienstverleningsovereenkomst afgesloten tussen een particulier en een professionele verkoper of dienstverlener;

Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

Dag: kalenderdag.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

QuaMedical BV
Vestigingsadres:
Linieweg 1
7921 VK Zuidwolde

Telefoon: 085-7600244
Website: www.newgelplus.nl
Emailadres: info@newgelplus.nl
KvK-nummer: 86423355
BTW-identificatienummer: NL863962099B01

Artikel 3 – Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van QuaMedical BV en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg, via de webshop, aan u ter beschikking gesteld. Op verzoek kunnen deze voorwaarden u langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos worden toegezonden

Artikel 4 – Het aanbod

In dien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het product mogelijk te maken. Als QuaMedical BV gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Eventuele vergissingen of fouten in het aanbod binden QuaMedical BV niet.

Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan het plaatsen van een bestelling zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

 • de prijs inclusief belastingen;
 • de eventuele kosten van aflevering;
 • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
 • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
 • de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
 • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor de geldigheid van de prijs.

Artikel 5 – De overeenkomst

De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in artikel 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. Uw elektronische aanvaarding (bestelling) wordt door QuaMedical BV langs elektronische weg bevestigd. De koop- en verkoopovereenkomst gaat in vanaf het moment van verzenden van deze email. Zolang de ontvangst van uw aanvaarding niet is bevestigd, kunt u de overeenkomst ontbinden.

Voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst op afstand zal QuaMedical BV de volgende informatie verstrekken:

 • Belangrijkste kenmerken van het product of de dienst;
 • De prijs;
 • Wijze van betaling en van levering;
 • Eventuele leveringskosten;
 • Geldigheidsduur van het aanbod of van de prijs.

Uiterlijk bij de nakoming van de overeenkomst zal bovengenoemde informatie elektronisch worden bevestigd. Daarnaast wordt nog de volgende informatie verstrekt:

 • De voorwaarden waaronder en de wijze waarop u van het herroepingsrecht gebruik kunt maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
 • Het bezoekadres van de leverancier waar de consument met zijn klachten terecht kan;
 • Informatie over bestaande service na aankoop en garanties.

De betreffende overeenkomst wordt beschouwd als zijnde afgesloten in Nederland.

Artikel 6 – Betaling

Bestellingen worden door u vooruitbetaald via iDeal, Paypal, Master Card of VISA. Zodra QuaMedical BV een bevestiging van uw betaling ontvangen heeft, zal de bestelling verstuurd worden.

Artikel 7 – Levering

QuaMedical BV betracht de grootste zorgvuldigheid bij het in ontvangst nemen van bestellingen en het verzenden van bestelde artikelen. Wanneer artikelen op voorraad zijn, wordt ernaar gestreefd de bestelling dezelfde werkdag nog te versturen. Wanneer een artikel niet op voorraad is, zullen wij u daarvan via email op de hoogte stellen. Wat de levering betreft zijn we afhankelijk van onze leveranciers. Levering binnen Nederland wordt uitgevoerd door Post NL. Als gevolg daarvan zijn alle op de website vermelde levertijden slechts een indicatie. QuaMedical BV is op geen enkele manier aansprakelijk als levering op een later tijdstip plaatsvindt.
Eventuele klachten met betrekking tot de staat waarin de artikelen zijn geleverd kunnen niet later dan twee werkdagen na ontvangst van de goederen per e-mail via info@medimast.nl worden ingediend bij QuaMedical BV.
Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de consument bij QuaMedical BV, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 8 – Herroepingsrecht bij levering van producten

Gedurende 14 dagen na ontvangst van het product kan de consument de overeenkomst op afstand zonder opgave van redenen en zonder verdere kosten of boetes ontbinden. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens u. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking.

Indien u gebruik wenst te maken van uw herroepingsrecht, stuurt u uw (gedeeltelijke) bestelling op eigen kosten retour naar QuaMedical BV op bovenstaand adres. Het te retourneren product dient onbeschadigd te zijn en in de originele verpakking te zitten. Passen mag uiteraard wel.
Wanneer QuaMedical BV het product retour heeft ontvangen en heeft geconstateerd dat het onbeschadigd is en in de originele verpakking zit, zal QuaMedical BV het bedrag dat u betaald heeft binnen 14 dagen terugstorten op uw rekening. Bij het retourneren van uw volledige bestellingen zullen ook eventuele verzendkosten aan u worden terugbetaald. De kosten voor het retour sturen zijn voor u.

Artikel 9 – Klachtenregeling

Ondanks het feit dat QuaMedical BV haar uiterste best doet uw bestelling op tijd en in goede orde bij u te laten bezorgen, kan het zijn dat u een klacht heeft. Deze kunt u duidelijk omschreven en met vermelding van het ordernummer aan QuaMedical BV melden via email, info@newgelplus.nl. QuaMedical BV zal uw klacht in behandeling nemen en u zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 30 dagen, een passend antwoord geven.

Artikel 10 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Privacy
QuaMedical BV respecteert uw privacy. De persoonsgegevens die u verstrekt via de website worden uitsluitend gebruikt om uw bestelling te verwerken en zullen zonder uw toestemming niet gebruikt worden voor commerciële doeleinden. U heeft te allen tijde recht op inzage en correctie van uw persoonsgegevens.

Aansprakelijkheid
QuaMedical BV is niet aansprakelijk voor eventuele schade ten gevolge van onjuistheid of onvolledigheid in de aangeboden informatie op de website. Ook is QuaMedical BV niet verantwoordelijk voor schade die wordt veroorzaakt door problemen die door het internet kunnen ontstaan, zoals storingen, tijdelijke onderbrekingen, fouten of vertraging in het geven van informatie en services door QuaMedical BV.

Overmacht
In een situatie van overmacht worden de verplichtingen van QuaMedical BV opgeschort. Als de periode waarin de overmacht zich voordoet langer duurt dan 2 maanden, hebben zowel u als QuaMedical BV het recht de overeenkomst zonder enige verplichting tot het betalen van schadevergoeding te ontbinden. Er is onder andere sprake van overmacht in geval van stakingen, ziekte onder het personeel, storingen in het transport en import- en /of exportverboden, ongeacht of dit zich voordoet bij QuaMedical BV of bij de toeleveranciers van QuaMedical BV.